Pomiń menu

Organizator i partnerzy

Organizatorką akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Fundacja  jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Od 2006 Fundacja prowadzi program Masz Głos, Masz Wybór oraz akcję Masz Głos.

Co roku akcja współorganizowana jest razem z partnerami, którzy mają doświadczenie we wspieraniu mieszkańców i mieszkanek polskich gmin. W edycji 2018/2019 akcji partnerami są: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDESStowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

PARTNERZY AKCJI MASZ GŁOS

BF_NOWE_kwadratStowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES jest organizacją pożytku publicznego, która od 14 lat aktywnie buduje i wspiera grupy mieszkańców oraz lokalnych aktywistów, uczy samorządowców jak prowadzić otwarty i skuteczny dialog z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia młodym osobom zdobycie nowego doświadczenia poprzez wolontariat.

.FAL_logo poziomFundacja Aktywności Lokalnej została powołana w 2007 r. mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości i wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Fundacja prowadzi działalność wzmacniającą oddolne inicjatywy (empowerment), a także działalność szkoleniowo-doradczą specjalizując się w realizacji zajęć z umiejętności miękkich (rozwój osobisty, społeczny i zawodowy) dla różnych grup odbiorców. Fundacja zainicjowała dyskusję w Polsce nt. równowagi osobisto-zawodowej rodziców małych dzieci doprowadzając do szeregu rozwiązań w tym zakresie w całym kraju (m.in. kąciki dziecięce w urzędach). Od 2012 roku koordynuje Ogólnopolski Tydzień Work-Life Balance. Ponadto nasi przedstawiciele aktywnie włączają się w przedsięwzięcia na rzecz współpracy międzysektorowej i akcje ogólnopolskie. Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce. Uhonorowana Dyplomem Pary Prezydenckiej RP.

logo_HF_czerwoneHomo Faber od 2004 roku pracujące w obszarze praw człowieka.  Misja stowarzyszenia brzmi: Homo Faber*. Prawa człowieka: małe kroki, duże zmiany. Pracujemy nad tym by w Lublinie mieszkańcy i mieszkanki mogli cieszyć się jak najszerszymi prawami i wolnościami. Staramy się dbać o to, by władza jak najlepiej spełniała swoje obowiązki. Kładziemy nacisk na dobrą współpracę, jednocześnie nie bojąc się konstruktywnej krytyki. Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy, specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się. *Homo Faber – z łaciny człowiek rzemieślnik, człowiek pracujący.

logo politesStowarzyszenie POLITES, którego misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Stowarzyszenie powstało w 2002 roku a swą nazwę zaczerpnęło od greckiego słowa “polites”, które można tłumaczyć jako “obywatel”.

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab działa od 2011 roku. Misją organizacji jest wzmocnienie (empowerment) mieszkańców i wsparcie dla lokalnych władz w oparciu o wartości demokratyczne. W Fundacji wykorzystuje się do tego wiedzę socjologiczną i dostępne narzędzia partycypacyjne jak konsultacje społeczne, ciała dialogu społecznego czy budżet obywatelski. Organizacja korzysta z innowacji, np. konsultacje społeczne prowadzone metodą Design Thinking czy warsztaty z młodzieżą w oparciu o grę Smile Urbo. Do włączania obywateli w procesy współdecydowania organizacja wykorzystuje również nowe technologie. Dzięki Fundacji powstał w 2016 roku pierwszy portal online do konsultacji społecznych. Ważnym elementem działań są również badania społeczne, w tym zwłaszcza diagnozy dla samorządów lokalnych, np. dotyczących sfery kultury czy sytuacji osób starszych.